هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

8th Congress of the Iranian Metallurgical Society

هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۸۳ تا ۲۲ مهر ۱۳۸۳ توسط انجمن مهندسین متالورژی و دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران