هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

7th Conference of Industries and Mines R&D Centers

هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۴ تیر ۱۳۸۷ تا ۵ تیر ۱۳۸۷ توسط انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن