ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

6th Conference of Industries and Mines R&D Centers

ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۴ تیر ۱۳۸۶ تا ۵ تیر ۱۳۸۶ توسط انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن