پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

5th Conference of Industries and Mines R&D Centers

پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۴ تا ۲ آذر ۱۳۸۴ توسط انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن