چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

4th Conference of Industries and Mines R&D Centers

چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۱ آذر ۱۳۸۲ تا ۲ آذر ۱۳۸۲ توسط انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن