سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

3rd Conference of Industries and Mines R&D Centers

سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۲ دی ۱۳۸۰ تا ۳ دی ۱۳۸۰ توسط انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن