دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

2nd Conference of Industries and Mines R&D Centers

دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۷۸ تا ۱۷ آذر ۱۳۷۸ توسط انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن