اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

1st Conference of Industries and Mines R&D Centers

اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در تاریخ ۶ آذر ۱۳۷۵ تا ۷ آذر ۱۳۷۵ توسط انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن