کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات

کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات

National Conference on Information and Communication Security

کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۹ توسط جهاد دانشگاهی خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات