دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

2th International Congress of Clinical Hypnosis & Related Sciences

پوستر دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۲ تا ۴ خرداد ۱۳۹۲ توسط انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران در شهر مشهد برگزار گردید.


محورهای کنگره:

- هیپنوتیزم، سیر تاریخی
- هیپنوتیزم، تئوریها و الگوها
- نوروسایکوفیزیولوژی هیپنوتیزم
- جامعه شناختی هیپنوتیزم
- هیپنوتیزم پزشکی
- بیهوشی و بی دردی هیپنوتیزمی
- هیپنوتیزم روانشناختی
- آسیب شناسی هیپنوتیزم
- ادراک، شناخت و مدلهای طراحی مغز
- هیپنوتیزم و تکنولوژی های تحریک مغز
- فلسفه ذهن
- نوروفیدبک، نوروساینس، سایکوسایبرنتیک
- رویکردهای مهندسی در روانشناسی
- هیپنوتیزم در ورزش
- هیپنوتیزم در دندانپزشکی