هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

08th Conference on Human Resources Development

هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۰ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۰ توسط مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی