همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی

همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی

همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری در شهر رى برگزار گردید.


 

محورهای تخصصی همایشروش‌های تهیه و شناسایی نانو مواد و کاربرد آنها در صنعت و پزشکی
نوآوری در تهیه کاتالیست‌ها، بیوکاتالیست‌ها و بررسی سینتیک و مکانیسم واکنش‌های مربوطه
فنآوری زیستی (شیمی محیط)
کاربرد رادیوشیمی در صنعت و پزشکی
یافته‌های نوین بیوشیمی در شاخه شیمی آلی، شیمی معدنی و شیمی فیزیک
تهیه و شناسایی ترکیب‌های آْلی و معدنی
شیمی محاسباتی (مدل سازی و کمومتری)
خوردگی، تصفیه آب، پساب و پوشش‌های صنعتی
الکتروشیمی، حس‌گرها و بیوحسگرها
نوآوری‌ها در جداسازی، استخراج و کاربرد آنها در پزشکی، صنعت و محیط زیست

 مقالات پذیرش شده در همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی