یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

11th Conference of Fluid Dynamics

یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۸۷ تا ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط انجمن فیزیک ایران و انجمن مهندسان مکانیک ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها