دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

10th Conference of Fluid Dynamics

دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۵ تا ۱۱ آبان ۱۳۸۵ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه یزد در شهر یزد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها