چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

4th Conference of Fluid Dynamics

چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۷۵ تا ۲۵ مهر ۱۳۷۵ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها