دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

02nd Conference of Fluid Dynamics

دومین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۷۲ تا ۱۷ بهمن ۱۳۷۲ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس دینامیک شاره ها