اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران

اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران

01st Conference on the Fisheries and Aquatic Animals in Iran

اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۱ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران