چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور

چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور

14th Civil engineering Student

چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۷ تا ۷ شهریور ۱۳۸۷ توسط دانشگاه سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور