اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

1st Conference of Earthquake Precurssors

اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ توسط مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


پوستر و فراخوان همایش

مقالات پذیرش شده در اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله