دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

2nd Conference on Energy Conservation in Building

دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۱ تا ۷ اسفند ۱۳۸۱ توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان