اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

1st Conference on Energy Conservation in Building

اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۰ توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان