پنجمین سمینار جبر جابجایی و مباحث مرتبط

پنجمین سمینار جبر جابجایی و مباحث مرتبط

5th Seminar on Commutative Algebra and Related Topics

پنجمین سمینار جبر جابجایی و مباحث مرتبط در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۸۷ تا ۲۱ آذر ۱۳۸۷ توسط قطب علمی روشهای جبری و کاربردهای آن در شهر اصفهان برگزار گردید.