اولین همایش سازگاری با کم آبی

اولین همایش سازگاری با کم آبی

1st Conference on Coping with Water Scarcity

اولین همایش سازگاری با کم آبی در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۶ تا ۵ بهمن ۱۳۸۶ توسط ماهنامه مهرآب در شهر تهران برگزار گردید.




مقالات پذیرش شده در اولین همایش سازگاری با کم آبی