اولین همایش سازگاری با کم آبی

اولین همایش سازگاری با کم آبی

The 1st Conference on Coping with Water Scarcity

اولین همایش سازگاری با کم آبی در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۶ تا ۵ بهمن ۱۳۸۶ توسط معاونت صنایع و امور زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت مدیریت منابع آب ایران در شهر تهران برگزار گردید.