همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

Conference of councils and local management

همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز