اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن

اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن

1st Congress of Cytotechnology and its Applications

اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای آن در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۷ تا ۲۱ آبان ۱۳۸۷ توسط پژوهشکده فناوری زیستی و دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.