پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ توسط انجمن احتراق ایران در شهر تهران برگزار گردید.


پنجمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در 16 الی 17 بهمن ماه 1392 توسط انجمن احتراق ایران با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می گردد.
از اهداف برگزاری این کنفرانس فراهم سازی فرصتی برای گردهمایی پژوهشگران دانشگاه و صنعت برای به اشتراک گذاری، ارائه و بحث پیرامون یافته های پژوهشی در زمینه سوخت و احتراق و مسائل مرتبط می باشد.

محورهای کنفرانس:

- تئوری سوخت و احتراق
- سوخت و احتراق صنعتی
- موتورهای درونسوز
- سیستمهای توان و پیشرانش
- محیط زیست و ایمنی
- سوخت و احتراق در بخشهای تجاری و مسکونی
- مدیریت و اقتصاد سوخت و احتراق