دومین کنفرانس احتراق ایران

دومین کنفرانس احتراق ایران

2nd Combustion Conference of Iran

دومین کنفرانس احتراق ایران در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ تا ۴ بهمن ۱۳۸۶ توسط انجمن احتراق ایران و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس احتراق ایران