نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

09th Congress on Cooperation of Government, Universities and Industries for National Development

نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۴ تا ۲۴ آذر ۱۳۸۴ توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دانشگاه امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه