دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

02nd National Conference on Construction Engineering and Management

دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت در تاریخ ۱۳ اردبهشت ۱۳۹۱ تا ۱۴ اردبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر بندرعباس برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت