دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

02nd National Conference on Construction Engineering and Management

دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر بندرعباس برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت