چهارمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

چهارمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

Conference of Irans Scientific Society of Command, Control, Communications, Computers and Intelligences

چهارمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۹ تا ۲۰ آبان ۱۳۸۹ توسط انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران و دانشگاه صنعتی شریف در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس

محور 1: فرماندهی و کنترل برای مدیریت یکپارچه ایران (C4I for Integrated Management of Iran)
مدیریت زیر ساخت های مخابراتی
مدیریت جامع شبکه انرژی
مدیریت جامع شبکه حمل و نقل
مدیریت امداد و نجات و بحران
مدیریت امنیتی و انتظامی
مدیریت بهداشت کشور
مدیریت شبکه بانکی
مدیریت آمار و اطلاعات کشور
پدافند غیر عامل

محور 2: توسعه علوم و فناوری‌های C4I (C4I Science & Technology Development)
مبانی نظری(بنیادی و کاربردی) در نظام فرماندهی و کنترل
تجزیه و تحلیل و مقایسه معمارهای مختلف C4I
استانداردهای سامانه های فرماندهی و کنترل
مدیریت سامانه های فرماندهی و کنترل
آسیب‌پذیری در سامانه‌های فرماندهی و کنترل وچگونگی مقابله با‌ آنها
فرماندهی و کنترل در جنگ های نامتقارن

محور 3: فناوری اطلاعات و کاربرد آن در C4I (Information Technology & Applications for C4I )
داده کاوی و امنیت سیستم‌ها
سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیم یار
بانک‌های اطلاعاتی و سیستمهای بلادرنگ
مدیریت و پردازش اطلاعات

محور 4: شبیه سازی سامانه‌های فرماندهی و کنترل (C4I System Simulation)
شبیه سازی سناریوها
شبیه‌سازی شبکه و عامل هوشمند
شبیه سازی بحران

محور 5: جمع‌آوری و ترکیب داده‌های حسگرها در سامانه‌های فرماندهی و کنترل (Sensor & Data Collection for C4I )
ادغام داده های جمع آوری شده از منابع متعدد
شبکه حسگرها و رادارها
سیستم‌های ناوبری
پوشش یکپارچه هوا و فضای کشور

محور 6: زیر ساخت‌های ارتباطی فرماندهی و کنترل (C4I Communications Infrastructure)
شبکه‌های مخابراتی مبتنی برIP در فرماندهی و کنترل با تاکید برNGN
شبکه های WSN , Ad Hoc , VPNبرای کاربرد در فرماندهی وکنترل
شبکه های مبتنی بر میکرو ماهواره و پهباد و نظایر آن برای کاربرد در فرماندهی و کنترل
امنیت زیرساخت های ارتباطی C4I