سومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

سومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

پوستر سومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

سومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ توسط و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

محور اول :
تغییر اقلیم ، تهدید یا فرصت؟

نقش فعالیت های انسانی در تغییر اقلیم
علل و عوامل تشدید کننده تغییر اقلیم
مدل های تعیین اثرات تغییر اقلیم
مدل های پیش بینی تغییر اقلیم
شناخت سامانه تغییر اقلیم
روند یابی شرایط جوی و پدیده تغییر اقلیم
اقدامات جهانی در قبال تغییر اقلیم
سنجش از دور و تغییر اقلیم
 
محور دوم:
اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و باغبانی
اثرات تغییر اقلیم برجنگل ها ، مراتع وروند بیابانزائی
اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و محیط زیست
توسعه پایدار کشاورزی مبتنی بر تغییر اقلیم
پرورش نشخوار کنندگان و پیامد تغییر اقلیم
تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی

محور سوم :
اثرات تغییر اقلیم بر گردشگری و شیوع یبماری ها و آفات
سازو کارهای کاهش گازهای کربن و متان
گرمایش زمین و تغییر اقلیم
تغییر اقلیم وترسیب کربن
قوانین زیست محیطی وتغییر اقلیم
 تغییر اقلیم و چالش منابع آب
تغییر اقلیم و مدیریت ریزگرده ها

محور چهارم :
 مدیریت انرژی متناسب با تغییر اقلیم
اثرات تغییر اقلیم در پدیده خشکی و خشکسالی
اثرات تغییر اقلیم در حال و آینده
اثرات اقتصادی اجتماعی تغییر اقلیم
نقش و جایگاه انجمن های مردم نهاد در کاهش اثرات تغییر اقلیم
تغییر اقلیم و رسالت آموزش ، ترویح، و رسانه های عمومی 
هیدرو اقلیم

محور پنجم: (کشاورزی)
 مهندسی زراعت با مدیریت منابع آب و مقابله با تنش های محیطی
 مهندسی باغداری با مدیریت منابع آب و مقابله با تنش های محیطی 
روش های نوین مهندسی بهره وری از منابع آب
سیستم ها و روش های نوین آبیاری در مهندسی کشاورزی و باغبانی
مدیریت جامع منابع آب در حوزه ها
سیستم های کم آبیاری درمهندسی زراعت و باغبانی
مدیریت اراضی زراعی و باغی در فصول گرم و خشک
 معرفی گونه های مقاوم به مناطق گرم و کم آب
دیم کاری ومهندسی مدیریت اراضی زراعی و باغی در خشکسالی
مدیریت خشکسالی و مقابله با خشکی
روش های کاهش سطح تبخیر
حفظ و نگهداری آب و مقابله با بحران کم آبی
روش های افزایش راندمان و بهروری آب در شرایط خشکی

 محور ششم: (منابع طبیعی)
روش های مهندسی منابع طبیعی در بهره برداری از  جنگلها
روش های مهندسی منابع طبیعی در بهره برداری از مراتع
مهندسی مدیریت حوزه های آبخیز و آبخیزداری
 مهندسی مدیریت مناطق بیابانی و بیابان زدائی 
 مهندسی مدیریت بهره وری از طبیعت و گردشگری
مدیریت منابع اراضی و مدل سازی
ترویج ، آموزش و مشارکت مردمی