همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان

همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان

Civil Architecture Urban Panning Conference of Kerman

همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۸۴ تا ۲۹ فروردین ۱۳۸۴ توسط در شهر کرمان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش عمران معماری و شهرسازی کرمان