همایش فرش و فرهنگ ایرانی، هنر اسلامی، اقتصاد جهانی

همایش فرش و فرهنگ ایرانی، هنر اسلامی، اقتصاد جهانی

پوستر همایش فرش و فرهنگ ایرانی، هنر اسلامی، اقتصاد جهانی

همایش فرش و فرهنگ ایرانی، هنر اسلامی، اقتصاد جهانی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه پیام نور استان گلستان در شهر ترکمن برگزار گردید.


محورهای همایش:

- خاستگاه و سیر تحول نقوش دستباف ایران با تاکید بر فرش های ترکمن و دستباف گلستان - جغرافیای بافت، طرح،نقش و رنگ فرش دستباف ایران با تاکید بر فرش های ترکمن و دستباف گلستان
- نشانه شناسی و روان شناسی طراح و رنگ فرش در ایران با تاکید بر فرش های ترکمن و دستباف گلستان
- رایانه و طراحی فرش دستباف
- فرش دستباف،اقتصاد روستایی، اقتصاد ملی با تاکید بر فرش های ترکمن و دستباف گلستان
- آمیخته های بازاریابی و صادرات فرش دستباف ایران با تاکید بر فرش های ترکمن و دستباف گلستان
- تاثیر فرش ماشینی بر جایگاه و تولید فرش دستباف ایرانی تجارت الکترونیکی و صادرات فرش دستباف
- ارزش ها، آداب، رسوم و سنت ها،فرش ترکمن و دستباف گلستان و موضوعات مرتبط