کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین

کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین

First National Conference on Chemical Applications in Advanced Technologies

کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۰ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۰ توسط موسسه آموزش عالی جامی در شهر اصفهان برگزار گردید.


محورهای همایش:
بررسی روشهای نوین اندازه گیری و شناسایی ترکیبات شیمیایی.
فناوری های نوین تصفیه شیمیایی آب، فاضلاب، هوا و خاک.
روشهای نوین ماشین کاری شیمیایی و الکتروشیمیایی.
نانوتکنولوژی در شیمی و مهندسی شیمی.
کاربردهای نوین شیمی در علوم پزشکی و بیوشیمی.
روشهای نوین تولید مواد شیمیایی
کاربردهای نوین شیمی در متالوژی
شیمی دارویی و فیتوشیمی