سومین همایش قیر و آسفالت ایران

سومین همایش قیر و آسفالت ایران

3rd Conference on Asphalt and Asphalt Mixes

سومین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۸۵ تا ۲۴ آبان ۱۳۸۵ توسط موسسه قیر و آسفالت ایران و دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش قیر و آسفالت ایران