دومین همایش قیر و آسفالت ایران

دومین همایش قیر و آسفالت ایران

2nd Conference on Asphalt and Asphalt Mixes

دومین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۳ تا ۴ آذر ۱۳۸۳ توسط موسسه قیر و آسفالت ایران و دانشکده فنی دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش قیر و آسفالت ایران