دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی

دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی

2nd Conference of Applicable Approach to Human Resource Management

دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۶ تا ۲ اسفند ۱۳۸۶ توسط وزارت صنایع و معادن - موسسه آموزشی و پژوهشی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی