اولین کنفرانس مهندسی مجدد فرایندها و طرحی ساختار

اولین کنفرانس مهندسی مجدد فرایندها و طرحی ساختار

Bussines Process Redesign and Organization Structure Design

اولین کنفرانس مهندسی مجدد فرایندها و طرحی ساختار در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۸۷ تا ۱۹ تیر ۱۳۸۷ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

همسوسازی فرآیند مهندسی سازمان‌ها با استراتژی‌های سازمان
مدیریت دانش و مدیریت فرایند
اندازه‌گیری عملکرد فرایند
نقش فناوری اطلاعات در بهبود عملکرد فرایندها
رویکردهای مهندسی مجدد فرایندها
معماری فرایندی و جایگاه آن در طراحی ساختار
تئوری سازمان و طراحی ساختار
رویکردهای بهبود فرایندی و اثربخشی ساختار
طراحی ساختارهای مفهومی و عملی
الگوی ارتباط ساختار سازمانی با محیط، نیروی انسانی و فرهنگ
مدیریت استراتژیک و طراحی ساختار و فرایند