اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

پوستر اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ توسط انجمن علمی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

زیست شناسی
-علوم گیاهی
- زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی
- زیست شناسی تکوینی و سلولی گیاهی
- زیست شناسی سیستماتیک گیاهی

 علوم جانوری
- زیست شناسی فیزیولوژی جانوری
- زیست شناسی تکوینی و سلولی جانوری
- زیست شناسی بیوسیستماتیک جانوری
- بافت شناسی و جنین شناسی
- بافت شناسی آبزیان

علوم سلولی و مولکولی
-میکروبیولوژی
-بیوفیزیک
- بیوشیمی
- ژنتیک

زیست فناوری(بیوتکنولوژی میکروبی)
-  زیست شناسی دریا
- بوم شناسی دریا
- جانوران دریا
- گیاهان دریا
- آلودگی دریا
- اقیانوس شناسی
- فیزیک دریا
- زیست فناوری(بیوتکنولوژی دریا)
- کاربرد فن آوری های نوین در علوم زیست شناسی
- سایر مباحث مرتبط با علوم زیست شناسی

علوم باغبانی
- میوه کاری
- سبزی کاری
- گیاهان داوریی
- گل و گیاهان زینتی
- مهندسی تولیدات گیاهی و باغبانی
- مهندسی فضای سبز
- بیماری شناسی گیاهی
- شناسایی و مبازه با علفهای هرز
- حشره شناسی گیاهی
- گیاه پزشکی
- بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصولات باغبانی
- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه،گیاهان دارویی،گل و گیاهان زینتی و سبزی ها
- علوم و تکنولوژی بذر
- مهندسی فناوری باغبانی
- تولید محصولات گلخانه ای
- کاربرد فن آوری های نوین در علوم باغبانی
- سایر مباحث مرتبط با علوم باغبانی و فضای سبزمقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران