همایش نقش دین در تاریخ تحولات علم

همایش نقش دین در تاریخ تحولات علم

همایش نقش دین در تاریخ تحولات علم در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۸ تا ۷ اسفند ۱۳۸۸ توسط بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در شهر بجنورد برگزار گردید.


محورهای همایش

1. بررسی وضعیت علم در دوران باستان و نقش دین در آن
1.1. بررسی وضعیت علم در بین النهرین و مصر باستان و نقش دین در پیدایش و توسعه آن
1.2. بررسی وضعیت علم در هند و چین باستان و نقش دین در پیدایش و توسعه آن
1.3. بررسی وضعیت علم در یونان و روم باستان (عوامل رشد و انحطاط)و بررسی نقش دین در پیدایش و توسعه آن

2. نقش دین در تاریخ تحولات علم در دوران تمدن اسلامی
2.1. فرآیند انتقال علوم یونانی به تمدن اسلامی
2.2. نقش آموزه های اسلامی در پیشرفت علم و دانش در تمدن اسلامی
2.3. تأثیر آموزه های اهل بیت (ع) در توسعه علمی تمدن اسلامی
2.4. بررسی تطبیقی نظام تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی (قوت ها و ضعف ها)
2.5. نقش نهاد های دینی در توسعه تمدن و فرهنگ اسلامی
2.6. علل انحطاط علم در تمدن اسلامی
2.7. تأثیر جریان های ضد عقلی در تمدن اسلامی
2.8. نقش نهاد حاکمیت بر وضعیت علم در تمدن اسلامی
2.9. بررسی نتایج تعامل علم و دین در تمدن اسلامی

3. نقش دین در تاریخ تحولات علم در اروپای قرون وسطی
3.1. فرآیند انتقال علوم از تمدن اسلامی به اروپای قرون وسطی
3.2. بررسی وضعیت علم در قرون وسطی
3.3. عوامل ضعف و انحطاط علم در اروپای قرون وسطی
3.4. نقش نهاد کلیسا در انحطاط علمی اروپای قرون وسطی

4. نقش دین در تاریخ تحولات علم در عصر جدید و دنیای معاصر
4.1. عوامل مؤثر در پیدایش دوران نوزایی علم
4.2. تضعیف نهاد دین وکلیسا در رنسانس و تأثیر آن بر دانش جدید
4.3. عوامل اخلاقی رشد و توسعه علم در عصر جدید
4.4. نقش آموزه های دینی مسیحی و اسلامی بر دانش جدید
4.5. نقش تمدن و فرهنگ اسلامی در شکوفایی علمی غرب
4.6. بررسی وضعیت نظام آموزشی دانشگاه ها در غرب و مقایسه آن با نظام آموزش در تمدن اسلامی
4.7. آسیب شناسی علم در عصر جدید
4.8. دین و روش شناسی علم جدید
4.9. تعامل علم و دین در قرن بیستم

5. بایسته های رابطة علم و دین در هزاره سوم