اولین کنفرانس رشد بلور ایران

اولین کنفرانس رشد بلور ایران

اولین کنفرانس رشد بلور ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط انجمن فیزیک ایران و دانشگاه سمنان در شهر سمنان برگزار گردید.


هدف کنفرانس

هدف از این کنفرانس اولین گام در جهت نزدیک کردن متخصصان رشد بلور، ارائه نتایج کارهای پژوهشی انجام شده و در حال اجرا در ایران، مطرح کردن آخرین تحولات و دستاوردهای مهم علم و فناوری رشد بلور و لایه نشانی و بحث درباره برنامه ریزیهای پژوهشی و همکاریهای مشترک بین دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور است.

زمینه های مورد بحث

انواع روشهای رشد بلور، تجربی و نظری
رشد لایه‌های نازک
رشد نانوبلورها و نانوساختارها
تبلور صنعتی
مشخصه یابی بلورها و لایه‌های نازک
قطعات بلوریمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس رشد بلور ایران