کنگره بین المللی اخلاق زیستی

کنگره بین المللی اخلاق زیستی

1st International Congress of Bioethics

کنگره بین المللی اخلاق زیستی در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۸۴ تا ۸ فروردین ۱۳۸۴ توسط پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی اخلاق زیستی