همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

Conference of New Technologies of Retrofiting

همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۵ تا ۲۷ بهمن ۱۳۸۵ توسط دفتر امور فنی - تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای