اولین همایش ملی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنایع کشور

اولین همایش ملی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنایع کشور

اولین همایش ملی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و صنایع کشور در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۸ تا ۲ آبان ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کلی:

1- مدیریت و ساماندهی
2- نیازها در مدیریت و ساماندهی
3- فعالیت های پزشکی
4- فعالیت های مهندسی
5- ایمنی و حوادث ناشی از کار