اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها

اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها

پوستر اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها

اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

گردشگری، فرهنگ و میراث فرهنگی
 

- نقش ادبیات

-  هنر و میراث فرهنگی در توسعه گردشگری

-   گردشگری فرهنگی در جهان اسلام و خاورمیانه (آسیای جنوب غربی )

-  ظرفیت ها و موانع

-  گردشگری و سیاست فرهنگی

-  گردشگری و ارتباطات میان فرهنگی

-   دین وگردشگری

-  گردشگری و زیارت

-   گردشگری و فرهنگ در آموزه های دینی و ادبیات ایران

-  نقش فرهنگ در توسعه گردشگری

-   گردشگری

-  میراث فرهنگی و هویت ملی- اسلامی

-  آثار و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گردشگری

-   ظرفیت های گردشگری رویداد برای توسعه گردشگری بین المللی ایران

-  گردشگری و سبک زندگی

-  گردشگری و فرهنگ میزبانی

-  جهانی شدن فرهنگ و گردشگری

-  گردشگری و اخلاق

-   رسانه و گردشگری

-  گردشگری

-  اصالت فرهنگی و کالایی شدن فرهنگ و ... .

 گردشگری و اقتصاد

- گردشگری

-  سرمایه گذاری و تامین مالی

-   گردشگری و اشتغال

-  گردشگری و محیط کسب و کار

-  گردشگری و نظام بانکی

-  بازاریابی در گردشگری

-  گردشگری و بخش خصوصی

-  گردشگری و توسعه کارآفرینی

-   گردشگری و ارتقای جایگاه اقتصادی مناطق محروم کشور

-  جایگاه تولید کالای ایرانی در گردشگری

-   جایگاه صنایع دستی بومی در پایداری گردشگری مناطق محروم

-  گردشگری و اقتصاد مقاومتی

 -  جایگاه گردشگری در اقتصاد ملی و نظام امارگیری گردشگری و ... .

گردشگری و الگوی ایرانی – اسلامی پیشرفت 

 

- نظریه پردازی در راستای الگوی ایرانی اسلامی گردشگری

-  شاخص های الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت گردشگری

-  الزامات و پیش شرط های الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت گردشگری

-  مزیت  ها و محدودیت  های نسبی برای توسعه گردشگری مطابق الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت و ....

گردشگری عزم ملی و مدیریت جهادی

 

- مفهوم و ابعاد عزم ملی در توسعه گردشگری

-  مفهوم و ابعاد مدیریت جهادی در توسعه گردشگری و راهکارهای تقویت آن

-   مشارکت مردمی در توسعه گردشگری کشور

-  تصویر ایرانیان در نگاه جهانگردان و تصویر جهانگردان از نگاه ایرانیان

-  موانع و مزیت های فرهنگ ایرانی برای میزبانی

-  موانع و مزیت های فرهنگ ایرانی برای سفر

-  طراحی مقاصد گردشگری ایرانیان و راهکارهای سازماندهی آن و .....

گردشگری ، سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت

 

- سیاستگذاری و خط مشی گذاری در گردشگری کشور

-  گردشگری و اسنادفرادستی کشور

- گردشگری پس از 1404 (چشم انداز دوم)

-  آسیب شناسی برنامه های توسعه صنعت گردشگری ایران

-  ارزیابی طرح های توسعه گردشگری در سطوح محلی، ملی و منطقه ای

-  چالشهای مدیریت گردشگری در کشور

-  نقش منابع انسانی در مدیریت و برنامه ریزی گردشگری

- برنامه ریزی گردشگری در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و ...

آمایش سرزمینی گردشگری

 

- گردشگری و توسعه پایدار محیطی

-  ارزیابی ظرفیت محیطی برای توسعه گردشگری

- ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری

-  گردشگری و حفاظت از منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری

-  پیامدهای توسعه گردشگری طبیعی و میراث

-  مدلهای پایش و ارزیابی برنامه های توسعه گردشگری

-  تحلیل و سازماندهی فضایی گردشگری در کشور

-  گردشگری و توسعه منطقه¬ای و .....

محور ویژه: توسعه منطقه ای گردشگری خراسان

 

- ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی توسعه گردشگری خراسان

-  موقعیت جغرافیایی، ژئوپلیتیک خراسان (فرصت ها، تهدیدها) از نظر توسعه گردشگری

-  تعامل خراسان و آسیای میانه در توسعه گردشگری

-   گردشگری، میراث فرهنگی و هویت در خراسان

- گردشگری خراسان و اسناد فرادستی

-  آسیب های اجتماعی و فرهنگی گردشگری خراسان

-  گردشگری اسلامی و مدیریت میزبانی در خراسان

-   جایگاه گردشگری مذهبی خراسان در کشور و جهان

-  گردشگری، کارآفرینی و اشتغال زایی در خراسان

-  راهکارهای توسعه گردشگری بین المللی در خراسان

-  ضرورت های راهبردی در سیاستگذاری و مدیریت زیارت و گردشگری شهر مقدس مشهد به عنوان شهر زیارتی اسلامی جهانی و .... مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها