هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور

هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور

هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط پژوهشکده بسیج و سازمان بسیج سازندگی در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور