ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۸۸ تا ۲۵ تیر ۱۳۸۸ توسط انجمن علوم باغبانی ایران و دانشگاه گیلان در شهر رشت برگزار گردید.


زمینه های تخصصی گیاهان سبزی، میوه، زینتی و دارویی:

فیزیولو‍ژی
به نژادی، زیست فناوری و ژنومیکس
فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت
ریز ازدیادی
سیستم های وابسته باغبانی (سیستم های آبیاری، کشت ارگانیک، فراوری و ....)
سیستم های انتقال دانش مشاوره و آموزش
باغبانی و سلامت
دانشگاه گیلان، انجمن علوم باغبانیمقالات پذیرش شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران