اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی در تاریخ ۴ آذر ۱۳۸۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی