سومین همایش دانشجویان حسابداری ایران

سومین همایش دانشجویان حسابداری ایران

سومین همایش دانشجویان حسابداری ایران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط گروه حسابداری دانشگاه الزهرا در شهر تهران برگزار گردید.